Zgodovina

Širše območje med Hočami in Betnavo sodi med arheološko najzanimivejše lokacije v mariborski okolici, saj najdbe, kot so žarni grobovi, gradišče Poštela nad Razvanjem in gomilni grobovi v Razvanju in Pivoli, dokazujejo stalno poselitev že od mlajše kamene dobe, torej vsaj 4000 let. Osrednja historična lokacija na tem območju pa je v zadnjem tisočletju prav gotovo grad Hompoš, katerega v virih izpričana zgodovina se pričenja v 10. stoletju, z ustanovitvijo Podravske mejne grofije, saj je bil njen prvi sedež prav tukaj. Grad se je v preteklosti imenoval najprej Havz in Havzli, nato Haus am Bachern, pa v ljudski govorici poenostavljeno »Hauzampoh« in iz tega današnji Hompoš. Skozi srednji in novi vek se je na gradu in posestvu okoli njega zamenjalo veliko lastnikov. Posestvo se je občasno širilo in manjšalo, vendar je skozi vse obdobje povečini ostalo strnjeno v celoto.

Sedanjo podobo in obseg pa je posestvo v glavnem dobilo ob koncu 19. stoletja, ko so ga pomembno oblikovali grofje Nugent– Pallavicini, ki so ob prenovi gradu pod njim, zgradili še sedaj stoječa gospodarska poslopja in hišice za delavce, kmetijsko pridelavo pa močno posodobili. Od začetka dvajsetega stoletja do konca druge svetovne vojne sta bila grad in posestvo v lasti rodbine Pacherpl. Theinburg. V tem obdobju je posestvo, ki je obsegalo 500 ha kmetijskih zemljišč in 170 ha gozdov, slovelo kot vzorno kmetijsko posestvo za poljedelstvo in še zlasti za živinorejo.

Po drugi svetovni vojni je bilo v gradu najprej okrevališče jugoslovanskega zveznega ministrstva za notranje zadeve, pozneje sanatorij za pljučne bolezni, ki se je pridružil Splošni bolnišnici Maribor, in na koncu oddelek za psihiatrijo. Vsi so upravljali tudi s posestvom. Od leta 1994 na površinah nekdanje »ekonomije Pohorski dvor« deluje Univerzitetni kmetijski center.

Danes

Na Pohorskem dvoru danes pod okriljem Univerzitetnega kmetijskega centra obdelujemo 30 ha sadovnjakov, 15 ha vinogradov,48 ha njiv, 0,3 ha pokritih površin-rastlinjak, 3,5 ha ekstenzivnih sadovnjakov, 10 ha travnikov ter 245 ha gozda. S prevzemom posestva so študentje in raziskovalci dobili osnovo za učenje in raziskovanje. Poleg kmetijskih zemljišč, na katerih so svoj dom našla poizkusna polja, predstavljajo osnovo za učenje in raziskovanje tudi vinska klet, prašičji hlev ter prostori za predelavo sadja.